Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden trainingen.

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Bouwmeesters Training en Advies.

Artikel 1: Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, verstaan: Opdrachtgever: de bevoegde natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheden die met Opdrachtnemer onderhandelen over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven. Opdrachtnemer: Bouwmeesters Training en Advies. Tevens worden de ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aangeduid als Opdrachtnemer. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk. Opdracht: Opdracht wordt verstrekt door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging, per brief of per e-mail, door Opdrachtgever op basis van een offerte gemaakt door Opdrachtnemer of door middel van inschrijving via de website van Opdrachtnemer. Training: standaard groepsgewijze trainingen zoals vermeld in de offerte, brochure en op de website van Opdrachtnemer, waarvoor deelnemers worden aangemeld door Opdrachtgever. Open training: een training met open inschrijving voor deelnemers van verschillende opdrachtgevers die zich via de website, eventueel naar aanleiding van een mailing of een actie zich online inschrijven. Deelnemer: een persoon die namens de Opdrachtgever deelneemt aan een training.

Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen opdrachten op basis van offerte. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op Open trainingen. De toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden vloeit, onverlet andere opties, in elk geval voort uit de acceptatie daarvan, door de deelnemer die voorwaarden online te laten accorderen alvorens de deelnemer zich daadwerkelijk inschrijft voor de Open training via de website. 2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij voor opdrachtverstrekking tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 2.4 Indien één of meerdere bepalingen nietig worden verklaard, dan blijven de andere bepalingen van kracht.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst 3.1 Opdrachten: De opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door een door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging per brief of e-mail. Het verstrekken van een opdrachtnummer/kenmerk door Opdrachtgever maakt deel uit van de totstandkoming van de opdracht. 3.2 Voor Open trainingen wordt de online inschrijving en het accorderen van de algemene leveringsvoorwaarden door Opdrachtnemer beschouwd als het aangaan van een overeenkomst. 3.3 Niet-bindend karakter offerte: Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een opdrachtbevestiging is verstrekt.

Artikel 4: Omvang verplichtingen 4.1 Door Opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden. 4.2 Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Opdrachtnemer gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, zoals Opdrachtgever dit zou doen als Opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. 4.3 Voor zover Opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, Opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst 5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd: a. de planning van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen; b. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen; c. bij onvoldoende deelnemers (< 8 personen) een training uit te stellen. 5.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 6: Annulering, verplaatsing of vervanging 6.1 Verplaatsing van een Opdracht door Opdrachtgever: 6.1.1 Indien Opdrachtgever een reeds in overleg ingeplande training 4 weken voor aanvang van de training wil verzetten of tot dan in gebreke blijft bij het aanleveren de benodigde input om de training tijdig en adequaat te kunnen organiseren, heeft Opdrachtnemer recht op € 500,- onkostenvergoeding voor het organiseren van dezelfde training op een nieuwe, later vastgestelde datum. 6.2 Annulering door Opdrachtgever van een Opdracht: 6.2.1 Opdrachtgever heeft het recht een Opdracht schriftelijk (per e-mail) te annuleren. 6.2.2 Annulering van de Opdracht is kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van een training. 6.2.3 Bij annulering van de Opdracht vanaf 30 tot en met 15 dagen voorafgaand aan een training is Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden. 6.2.4 Bij annulering van de Opdracht binnen 15 dagen voor aanvang van een training is Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden. 6.3 Vervanging, annulering of verschuiving (door Opdrachtgever) van een deelnemer aan een training: 6.3.1 Vervanging van een deelnemer door een andere deelnemer is mogelijk, mits schriftelijk (per e-mail) gemeld en de vervanger uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training wordt aangemeld. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Bij vervanging binnen 10 dagen voor aanvang van de training is Opdrachtnemer gerechtigd € 59,- aan administratiekosten in rekening te brengen. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan, tenzij toestemming hiervoor is verstrekt door Opdrachtnemer. 6.3.2. Annulering aan deelname op een reeds ingeschreven training is mogelijk, mits schriftelijk (per e-mail) gemeld. 6.3.2.1 Bij afmelding van een deelnemer binnen 10 dagen voor aanvang van de training, waarbij er geen vervanger wordt aangewezen, is Opdrachtgever gehouden 100% van de individuele cursusprijs te vergoeden. 6.3.2.2 In geval op het startmoment van de training of na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigd, heeft Opdrachtgever geen recht op terugbetaling. Deelname aan een andere training op een later moment, eventueel bij een andere Opdrachtgever is alleen mogelijk met toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dan gerechtigd € 59,- aan administratiekosten in rekening te brengen. 6.4 In geval een deelnemer na start van de training verschoven wil worden naar een andere groep op een andere datum, is Opdrachtnemer gerechtigd € 59,- aan administratiekosten in rekening te brengen. De indeling in een andere groep gaat in overleg met de Opdrachtnemer en is op basis van beschikbaarheid. 6.5 De administratie-/annulerings-/vergoedingskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 7: Betaling facturen 7.1 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 7.2. Opdrachtnemer brengt Opdrachtgever de verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 14 dagen na factuurdatum, op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7.3 Facturatie van een Opdracht vindt direct plaats nadat Opdrachtgever Opdracht heeft verleend, dan wel direct na inschrijving van de deelnemer(s). 7.4 Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zijn zij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever of marktpartij komende schade. 7.5 Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en/of daaronder begrepen het recht op deelname aan de training te weigeren.

Artikel 8: Auteursrecht 8.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen. 8.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 8.3 Bij het schenden van auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom volgt een boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) direct opeisbaar en € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 9.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. 9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming is Opdrachtnemer alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, vastgesteld door een daartoe bevoegde instantie. Als Opdrachtnemer gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst. 9.3. Het beroep op aansprakelijkheid vervalt na een periode van 5 jaar na einde van de opdracht. 9.4. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: a. Enige tekortkoming van Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. c. Implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de training geproduceerde praktijkopdrachten e.d.

Artikel 10: Persoonsregistratie 10.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Opdrachtnemer zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 11: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 11.1 Persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer niet aan derden verstrekt tenzij: a. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene; b. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 11.2 In geval van een verzoek om het verstrekken van persoonsgegevens aan derden wordt van de behandeling van het verzoek een dossier aangelegd en beslist de directeur als er sprake is van een verzoek dat valt onder de onder lid1 sub a of b van dit artikel opgenomen uitzonderingen. 11.3 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens. 11.4 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op iedere Offerte en opdrachtbevestiging tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht bij de rechtbank van Noord-Holland. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. V.O.F. Bouwmeesters Training en Advies Veerdijk 40J 1531 LM WORMER Kvk-nummer: 64133257 BTW-nummer: NL855535556.B01 April 2018

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.